Ochrana osobních údajů

V rámci výběrového řízení shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje způsobem a v rozsahu popsaném dále v tomto dokumentu označeném jako „Informace ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání“. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám relevantní informace zejména o rozsahu a povaze zpracování Vašich osobních údajů, o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Shromáždění a zpracování Vašich osobních údajů provádíme plně v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Churchill II, Italská 2584/69, 
120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 430 03 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“ nebo „my“).

V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informací ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 4 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese candidates@ifortuna.cz. Můžete se též obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpo@ifortuna.cz.

2. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu?

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování, a to:

2.1
Za účelem výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytl/a spolu s Vaším životopisem v rozsahu [jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, rodinný stav, dosažené vzdělání, předchozí zaměstnavatelé, doklad o dosaženém vzdělání, fotografie]. Právním základem pro toto zpracování je provedení opatření před uzavřením pracovní smlouvy na Vaši žádost. Vaše výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, tedy do doby, než Vás informujeme o případném nepřijetí na danou pracovní pozici, nebo pokud budete úspěšným uchazečem, po dobu trvání celého výběrového řízení a následně po dobu Vašeho zaměstnání (na základě plnění pracovní smlouvy).

2.2
V případě, že bychom si chtěli uchovat Váš kontakt a výše uvedené osobní údaje pro jakékoli budoucí výběrové řízení, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který jste nám dobrovolně udělil/a v průběhu výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu trvání Vašeho souhlasu a maximálně po dobu 3 let od udělení souhlasu.

2.3
Nad rámec výše uvedeného potřebujeme rovněž uchovávat Vaše výše uvedené osobní údaje pro případ potenciálního soudního sporu v budoucnu. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem, jelikož pro nás může být nezbytné uchovat důkazy pro případný spor, který může v budoucnu nastat. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu, nejdéle však 10 let od rozhodné události pro běh promlčecí doby v každém konkrétním případě.

3. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Váš životopis můžeme v určitých specifických případech předat jiné společnosti v rámci skupiny Fortuna Entertainment Group, pokud to daná pozice, o kterou se ucházíte, vyžaduje (např. na výběru zaměstnance či jiného spolupracovníka pro danou pozici se podílejí osoby i v jiných společnostech naší skupiny). Vaše osobní údaje však nebudou předány mimo území EU/EHP.

Vaše osobní údaje můžeme dále předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro nás zajišťuje administrativní nebo technickou podporu. Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s personálními agenturami, jejichž služby využíváme pro účely náboru.

Vaše osobní údaje mohou být z důvodu plnění zákonné povinnosti zpřístupněny též úřadům a orgánům státní správy provádějícím dohled dle příslušných zákonů; externím poradcům a dalším osobám vázaným povinností mlčenlivosti.

Přístup k Vašim osobním údajům bude mít pouze omezený okruh našich zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou ve vztahu k Vašim osobním údajům i opatřením přijatým na jejich ochranu zavázáni povinností mlčenlivosti. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s Vašimi osobními údaji pouze na základě našich výslovných pokynů.

4. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů?

V případě, kdy jste udělili souhlas se zpracováním, učinili jste tak zcela dobrovolně a máte právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. V některých případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu; v takovém případě Vaši námitku posoudíme a informujeme Vás o dalším postupu.

Za určitých podmínek zahrnují Vaše další práva: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti společnosti Fortuna, jakožto správci, stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění konkrétního účelu zpracování, tedy zpravidla po dobu trvání výběrového řízení, jak je uvedeno výše. Pokud je právním základem zpracování Váš souhlas, dotčené osobní údaje budou zpracovávány po dobu jeho trvání, ledaže souhlas před uplynutím této doby odvoláte nebo omezíte. V takovém případě přestaneme Vaše osobní údaje v příslušném rozsahu dále zpracovávat.

6. Co když dojde ke změnám ve zpracování?

Jakékoliv změny tohoto oznámení Vám budou sděleny prostřednictvím dohodnutých komunikačních prostředků.